Agenda overleg Wijkraad Oude Kom – wethouder Runderkamp

Dinsdag 5 november – 16.30 – 18.00 uur – locatie: Mgr. Veermanlaan
Wijkraad Oude Kom: Jan Klouwer, Jan Veerman, Theo Burger, Annette Veerman, Rem Simons
Gemeente: Tom Schilder

Informatie/aanhaken participatie
Doel: tijdig informeren en participeren Wijkraad bij projecten
• Zuideinde voortgang participatietraject
• Aantal weken terug is er een inloop geweest met bewoners Zuideinde. Zij hebben voorbeelden gezien en inspraak mogen geven. Donderdag 14 november 2019 is er tussen 20.00 – 21.30 uur een vrije inloop om het concept ontwerp van de gemeente (a.d.h.v. alle input) te komen bekijken aan de Mgr. Veermanlaan.
• De zomerregeling voortzetten in de winter is vanuit bewoners van het Zuideinde wenselijk, bewoners van het Noordeindezijn niet voor en niet tegen. De ondernemers zijn hier tegen. College / gemeenteraad maakt een definitieve keuze.
• Advies vanuit de Wijkraad voor de paal op het Zuideinde: zet in het weekend de paal omhoog i.v.m. de vele (bouw)bussen.
• Julianaweg voortgang participatie (vroegst Q1-2020)
• 10 partijen hebben zich ingeschreven, 5 partijen zijn geselecteerd voor een bieding, in januari volgt de gunning aan een partij. Daarna een ontwerp, en dan hopelijk maart participatie. Graag participatie bij conceptontwerp.
• Status Zorgcirkel voortgang inrichting parkeerterrein / blauwe zone
• Het oude parkeerterrein wordt blauwe zone. De Zorgcirkel heeft een eigen terrein met 16 parkeerplaatsen. Parkeren in een parkeerstraatzone mag alleen langs een blauwe streep, ook buiten de venstertijden.
• Fietsenstallingen
• Fietsnietjes op de Loswal (pilot voor eind van dit jaar) – Frank Pouw (is er tegen) contact met Tom over (overzicht foto’s mailen van loswal met fietsopties)
• Herinrichting Markt
• Robin komt binnen met een conceptplan (i.o.v. wethouder Runderkamp). Het ziet er goed uit maar dit plan hadden wij eerder via de mail willen ontvangen zodat we met meerdere leden van de wijkraad hadden kunnen kijken en vragen kunnen voorbereiden.
• Stukje Bokkingstraat inrichten voor fietsen bij nieuwe opstelling markt (dit wordt door Robin meegenomen als punt van aandacht)
• De markt komt breed in de Zeestraat te staan. Er moet een oplossing worden gezocht voor bewoners van de Spoorbuurt zodat zij op zaterdag wel met hun auto het woongebied kunnen verlaten en terugkeren.

Inzage
Doel: informeren
• Onderhoudsplan straten
• Navragen door Tom bij Herman Kappert. Zicht op planning van het onderhoud.

Acties gemeente
Doel: informeren, voortgang bespreken
• Europaplein / Zeestraat
• Status voortgang zinkbare palen, nieuwe blauwe zone, veiligheid stoep Zeestraat 10-18
• Nieuw parkeerbeleid per 1 januari. Jelle Kaars reageert niet i.v.m. ziekte (inmiddels al ruim 3 weken). Gemeente moet iemand anders aanstellen om dit project af te maken.
• Parkeerverwijssysteem – voortgang
• We wachten nog steeds op Liander
• Wat betekent ‘overig’ op de borden van het parkeerverwijssysteem?
• Bebordingen Oude Kom (Schouw Tom Schilder, Rem Simons, Theo Burger)
• Planning: eind 2019 alles op de rit. Voortgang?
• Offertes opgevraagd – bedrag valt 2,5 keer zo hoog uit. Meerdere partijen uitvragen om een zo goed mogelijke deal eruit te halen. Kan ook zijn dat dit gesplitst wordt en in delen wordt doorgevoerd (dan Oude Kom wel eerst). Tom houdt ons op de hoogte over het tijdspad en de soort uitvoering. Visie is straks duidelijk, moet ook worden opgevolgd en niet meer door losse medewerkers zo maar borden worden neergezet. Geert-Jan van Niekerk is de opzichter, daarmee moet gepraat worden.
• Vervolgstappen vergunningen vrachtverkeer
• Heeft de evaluatie al plaatsgevonden? Nog niet….
• Wel worden nieuwe ontheffingen afgegeven op nummerbord, met de melding dat er stapvoets gereden moet worden, ook de route en tijdstip wordt op de ontheffing vermeld.
• Voortgang herstel trappen
• Bewoner stuurt de gemeente een brief om hen verantwoordelijk te stellen voor de gevolgschade door eventuele ongelukken die het gezin kan overkomen door het nalaten van zeer noodzakelijk onderhoud.
• Gevraagd of Tom Schilder zelf wil achterhalen wie er verantwoordelijk is.
Rondvraag: –

Agenda
Woensdag 13 november – Overleg wethouders Runderkamp / Schütt
Dinsdag 19 november – Openbare vergadering Wijkraad Oude Kom

Tip
Via Facebook af en toe een nieuwtje plaatsen met als titel ‘Wist u dat…….?’ Bijv. in een parkeerzone alleen mag parkeren bij een blauwe streep? Ook buiten de venstertijden.

Acties Tom Schilder
• Informeren of in het weekend de paal aan het Zuideinde omhoog kan i.v.m. de vele ritjes rijdende (bouw)bussen.
• Contact Zorgcirkel voor verwijderen borden ‘alleen parkeren voor personeel’ bij openbare parkeerplaatsen
• Overleg Frank Pouw over pilot fietsnietjes aan de Loswal
• In- uitrit bedenken voor auto’s van bewoners Spoorbuurt bij nieuwe marktopstelling
• Navraag bij Herman Kappert omtrent onderhoudsplan straten + mail plan naar Wijkraad
• Uitzoeken wat ‘overig’ betekent op de borden van het nieuwe parkeerverwijssysteem
• Informeren Wijkraad over tijdspad vervanging borden Oude Kom
• Navraag doen wie (Gemeente of Hoogheemraadschap) er verantwoordelijk is voor de trappen bij de Haven (onderhoud is noodzakelijk)

Acties Wijkraad
• Notulen verspreiden richting Tom Schilder en leden Wijkraad
• Mail fietsenstalling Loswal naar Tom Schilder
• Mail naar Ferry Schaafsma met voorstel verfraaiing Viaduct (f.j.f.schaafsma@edam-volendam.nl)

wijkraadlogo-u238