Onderzoek betaald parkeren

Onderzoek betaald parkeren

Op donderdag 27 januari besprak de gemeenteraad een voorstel voor een onderzoek naar betaald parkeren. Voorafgaand aan de discussie in de raad hebben wij ingesproken, waarna de raad uiteindelijk besloot om het onderzoekvoorstel tot over de verkiezingen heen te tillen.

Wij zijn blij dat de gemeenteraad het voorstel niet heeft aangenomen, maar vinden het jammer dat door dit uitstel het nog langer duurt voordat de parkeerproblemen in de Oude Kom worden aangepakt.

Onze volledige inspraakreactie is onder aan dit bericht bijgevoegd. Maar hier volgt nog kort de kern van ons betoog:
• Het invoeren van betaald parkeren is geen doel op zich, maar is slechts een middel om een doel te bereiken;
• Het onderzoekvoorstel is te beperkt.

Voor het nieuwe onderzoekvoorstel, willen wij de raad de volgende opzet meegeven voor het onderzoek:
– Welke verkeersproblemen spelen er in de Oude Kom?
• Grote parkeerdruk auto’s;
• Fietsen worden over al nergens gestald;
• Verkeersdrukte over Julianaweg door touringcars;

– Waardoor worden deze problemen veroorzaakt?
• Auto’s van ontheffinghouders: bewoners, ondernemers, werknemers, of bezoekers: dorpsgenoten, toeristen,
• Tekort aan parkeerplaatsen en/of fietsenstellingen;

– Hoe kun en wil je deze problemen oplossen?
• Dit is deels een politieke afweging van belangen;
• Vraagt ook een visie op mobiliteit van de raad;
• Participatie met bewoners zeer belangrijk;
• Minder vraag naar parkeerplaatsen, meer aanbod van parkeerplaatsen?
• Minder bezoekers met de auto en meer per fiets of OV

– Welke maatregelen zijn nodig?
• Instellen betaald parkeren? Uitbreiden blauwe zone? Parkeren voor vergunninghouders? Extra parkeerplaatsen/fietsenstellingen? Geen maatregelen?
• Van alle mogelijke maatregelen moeten de voor- en nadelen worden onderzocht en wat de effectiviteit is van de maatregel.

Wij roepen de raad dus op om een nieuwe mobiliteitsvisie voor de Oude Kom op te stellen. Daarvoor eerst dus zorgen voor voldoende feitelijke gegevens, en een goede analyse van die gegevens. En pas daarna in te gaan op de diverse mogelijke maatregelen. Inwoners en ondernemers van de Oude Kom moeten daarbij worden betrokken. Ook moeten nieuwe ontwikkelingen, zoals laadpalen voor auto’s en fietsen mee worden genomen.

Beste raads- en commissieleden,

Namens de Wijkraad Oude Kom wil ik een inspraakreactie geven op het voorstel tot instemmen met de onderzoeksvragen betaald parkeren.
Als Wijkraad beseffen wij dat betaald parkeren een politiek gevoelig onderwerp is waar felle discussies over kunnen plaatsvinden. Als Wijkraad Oude Kom zullen wij dan ook geen inhoudelijk oordeel geven over betaald parkeren in de gemeente. Niet enkel omdat de meningen van onze inwoners daar te veel voor verschillen, maar ook omdat die discussie hier in de gemeenteraad moet worden gevoerd.
Maar na het lezen van het raadsvoorstel hebben wij toch de behoefte om hierop te reageren, om in ieder geval een herhaling van de fouten bij de besluitvorming over het afschaffen van een tweede ontheffing op de parkeerschijfzone in de oude kom van Volendam eind 2019 te voorkomen.
Betaald parkeren is een mogelijk instrument om parkeerproblemen op te lossen. Een instrument met zowel voor- als nadelen. Maar het invoeren van betaald parkeren is geen doel op zich.
Voordat uw raad gaat nadenken over een mogelijke oplossing moet je eerst weten wat het probleem is. Daarna zal uw raad een visie moeten vormen op mobiliteit in de gemeente. Wanneer je dan weet wat je doelen zijn om die problemen op te lossen, kun je gaan denken aan mogelijke oplossingen.
Dus in plaats van straks een felle discussie te gaan voeren over het al dan niet invoeren van betaald parkeren, willen wij de raad eerst vragen om te onderzoeken wat het probleem is, een visie te vormen op mobiliteit en alle mogelijke oplossingen te onderzoeken. Daar geven enkele onderzoeksvragen een goeie aanzet voor, maar dat kan soms nog wat scherper.

Wij zouden o.a. graag de volgende vragen beantwoord zien worden:
• Welkt type bezoekers heeft het centrum van Volendam;
• Op welke wijze komen zij naar het centrum;
• En waar stallen zij hun vervoersmiddel (bus, auto, fiets).

Dit zijn enerzijds feitelijke vragen. Maar dit zijn ook vragen die uw raad moet beantwoorden in een visie op mobiliteit in de toekomst. Dus wie komt op welke wijze naar ons centrum?
Toeristen per bus naar het parkeerterrein Parallelweg? Bewoners met hun auto naar huis? Of dorpsgenoten gaan op de fiets naar de Dijk?
Het voorstel voor de lokale Omgevingsvisie dat later vanavond wordt behandeld geeft daar al wel een goede aanzet voor. Maar dat moet voor mobiliteit nog verder worden uitgewerkt.
Pas als uw raad dus weet hoe je al die bezoekers naar ons centrum wilt leiden, kunt u gaan nadenken over mogelijke oplossingen. Betaald parkeren, met alle voor- en nadelen, kan daar aan bijdragen. Maar ook goede fietsstallingen kunnen bijdragen aan het verlagen van de verkeersdrukte in bijvoorbeeld het centrum van Volendam.
Ons verzoek is daarom niet om een separate discussie te voeren over het invoeren van betaald parkeren. Maar voer die discussie in het licht van een mobiliteitsplan voor onze gemeente, en in het bijzonder voor het centrum van Volendam. En beoordeel het betaald parkeren dan als één van de middelen om de eerder vastgestelde doelen te bereiken.
Dit voorstel beperkt zich, wat betreft mogelijke oplossingen, alleen tot betaald parkeren. Maar als uw raad daar een goed oordeel over wilt vormen, moet u deze oplossing dus ook kunnen afwegen tegenover andere oplossingen. Van al die oplossingen moeten niet alleen de voor- en nadelen worden onderzocht, maar ook de effectiviteit om het na te streven doel te bereiken. Pas als je dat allemaal weet, kun je goed afwegen of het invoeren van betaald parkeren het juiste instrument is om de parkeerdruk in het centrum van Volendam te verminderen.
Dan nog even verder ingaand op het voorstel van het college.

Voorgestelde kaders
• Beleidsdoelen/uitgangspunten: het beleidsdoel/uitgangspunt “kort verblijf mag in het centrum; lang verblijf parkeert aan de randen” kan wat ons betreft nog scherper worden geformuleerd. Je zou niet alleen naar de duur van het verblijf kunnen kijken, maar ook waar welk type bezoeker moet parkeren.
• Andere parkeerregulatiemogelijkheden: wij begrijpen dat dit onderzoek alleen betrekking heeft op betaald parkeren. Maar om als raad een goed besluit te kunnen nemen over het inzetten van een bepaald middel (betaald parkeren), moet je dat ook kunnen afwegen tegen andere middelen om het doel te behalen. Dus wij hopen dat uw raad het college verzoekt ook om andere parkeerregulatiemogelijkheden te laten onderzoeken.
• Betaald parkeren voor eigen inwoners uitgesloten: dit uitgangspunt begrijpen wij niet. Er is al sprake van betaald parkeren voor bewoners in de parkeerschijfzone. Deze inwoners van onze gemeente moeten immers betalen voor hun ontheffing Op dit moment wordt geen ontheffing verstrekt aan ingezetenen van de gemeente die een adres hebben buiten de parkeerschijfzone en zij moeten gebruik maken van de parkeerschijf. Wanneer het uitgangspunt gehanteerd wordt dat betaald parkeren voor eigen inwoners is uitgesloten dan zou dat betekenen dat elke inwoner van de gemeente gratis kan parkeren in de oude kom? Of kan iedereen dan een vergunning aanvragen?
• Het onderzoek voor betaald parkeren richt zich op auto’s en bussen. Betaald parkeren voor fietsers is ongewenst, maar het tekort aan fietsenstallingen is groot. Zeker nu met de extra terrassen, die deels ook op bestaande en potentiële fietsenstallingen zijn gerealiseerd, is het tekort aan fietsenstalling op en rond de Dijk nog groter geworden.

Feitelijke onderzoeksvragen
• Kan ook specifieker onderzocht worden of de parkeerdruk door eigen inwoners veroorzaakt wordt door bewoners met hun 1e en 2e auto, werknemers van omliggende bedrijven en overige inwoners?
• Wordt er bij het onderzoek ook onderscheid gemaakt tussen inwoners van gebieden waar betaald parkeren mogelijk wordt ingevoerd, en inwoners van buiten de zone waar betaald parkeren mogelijk wordt ingevoerd?

Samengevat
Betaald parkeren is geen doel op zich. Om te bepalen of dit het meest geschikte instrument is om de parkeerdruk in het centrum te verminderen, moet het college uitgebreid onderzoek verrichten. Dit voorstel geeft een goede aanzet, maar er moet nog meer worden onderzocht.

wijkraadlogo-u238