Openbare jaarvergadering – Wijkraad Oude Kom 10-3-2020

Wederom bevinden we ons op de 2e etage van de PX

aan de Zeestraat in Volendam.

Aanwezig namens Wijkraad Oude Kom:

John Schokker (Voorzitter tevens raadslid), Alida Smit, Anja Zwarthoed, Annet Veerman

(notulen), Anita Zwarthoed, Jan Veerman, Theo Burger, Nick Doevendans

Notulen:

De zaal is goed gevuld en de voorzitter John Schokker heet iedereen van harte welkom.

Mededeling; de presentatie Winterwonderland/kerstmarkt gaat helaas niet door en is thans verplaatst naar de volgende openbare vergadering.

De voorzitter (John Schokker) legt zijn taken als voorzitter neer. Dit i.v.m. zijn aanstelling als raadslid en mogelijke belangenverstrengeling. Hij blijft verbonden aan de Wijkraad Oude Kom. De nieuwe voorzitter wordt tijdens de volgende openbare vergadering voorgesteld. Tot die tijd is Theo Burger benoemd tot ‘interim-voorzitter’.

De nieuwe leden worden voorgesteld:

Anja Zwarthoed en Alida Smit: beiden betrokken bij de belangengroep t.b.v. het Zuideinde. Alida ook ‘strijdbaar’ voor veiligheid rond de Jozefschool. Beiden gaan zich bezig houden met administratieve taken/coördineren van de mailberichten.

Nick Doevendans; bekend van zijn bemoeienis m.b.t de parkeerproblematiek in de Oude Kom. Nick wordt toegevoegd aan de werkgroep ‘Groen’.

Marco Kwakman; werkzaam bij de gemeente Heerhugowaard. Algemeen lid van toegevoegde waarde. Taak wordt nog uitgewerkt.

Patrick Schilder; zakenman en vishandelaar; algemeen lid van toegevoegde waarde.

Annet Veerman; nazorgcoördinator bij een groot plaatselijk bouwbedrijf; notulen en agenda.

Punten:

De website van De Wijkraad Oude Kom moet opgefrist worden. Diverse namen van leden ontbreken nog. Dit is inmiddels opgepakt. De site zal er eerdaags weer goed verzorgd uitzien.

De heer Jeroen Otten stelt zichzelf voor. De heer Otten is coördinator/teamleider ‘werk/projecten’ bij de gemeente: afdeling Openbare Ruimtes. Hij houdt zich dagelijks bezig met plannen van dagelijks- en planmatig onderhoud. De heer Otten legt uit hoe de processen binnen de gemeente in zijn werk gaan. De trappenkwestie (langs de dijk) wordt nog even besproken. Het is nog steeds niet helemaal duidelijk wie voor welke trappen verantwoordelijk is. De kwestie zal nog even gecommuniceerd worden door Tineke Boucher (contact gemeente m.b.t. Wijkraadzaken).

De heer Otten beantwoord nog wat vragen uit de zaal over bezetting bij de gemeente en de gemeentelijke app. Wat leeft is dat bewoners vinden dat het beantwoorden van vragen via de site van de gemeente te lang duurt. De heer Otten vertelt dat de medewerkers bij de gemeente het grote aanbod van vragen niet altijd gelijk kunnen

beantwoorden. Het gaat veel over hetzelfde en vaak zijn kwesties al opgenomen in een onderhoudsplan. De heer Otten zal tijdens de volgende openbare vergadering een presentatie verzorgen m.b.t de planning van het planmatige onderhoud binnen de gemeente. Dit onderwerp komt ook nog aan bod tijdens de uitleg door Louis Stroek over de nieuwe gemeentelijke app later in de vergadering

Tineke Boucher stelt zichzelf voor. Mevrouw Boucher is onze contactpersoon inzake participatie/inwoners. Er is thans een ‘memo’ verstuurd naar div wijkraden en de raad. Hierin zijn een aantal spelregels vastgelegd m.b.t. participatie met wijkraden/inwoners. Ter informatie: De Omgevingswet vereist participatie (= letterlijk meedoen met iets) vanaf het initiatief voor projecten door de gemeente. Dan moet meteen nagedacht worden over participatie door wijkraden/inwoners. Men wenst dus input van bewoners of wijkraad binnen de ‘spelregels’. Diverse zaken worden dan via de website van de gemeente gepubliceerd en gecommuniceerd. Een taak van mevrouw Boucher is dat zij ‘in gesprek gaat’ als zaken niet vlot verlopen tussen wijkraden en gemeente. Zij is niet voor alle vragen natuurlijk. Daarvoor is de website van de gemeente. De gemeente moet nog even wennen aan het betrekken van wijkraden. De kaders/wetten waarbinnen dat moet gebeuren zijn nog niet ingeburgerd. De Omgevingswet wordt dan ook pas vanaf volgend jaar ten uitvoer gebracht door de gemeente.

Financiën: einde 2019 was er een kassaldo. Er wordt jaarlijks een toegift gedaan uit de gemeentelijke pot ‘GDO’. Het saldo is geslonken door werkzaamheden ter verfraaiing van het viaduct.

Kascommissie: in 2020 zal Wijkraad Oude Kom nog een bedrag ontvangen van de gemeente voor diverse initiatieven. Dit is een jaarlijkse vergoeding die alle wijkraden ontvangen en is afhankelijk van de grootte/aantal inwoners van je ‘gebied’ c.q. die onder je wijkraad vallen. De wens van de Wijkraad Oude Kom is deze bijdrage te besteden aan ‘promotie’ en bewonersinitiatieven.

Nieuwe kascommissie: de boekhouding is simpel. Het betreft een lijstje met uitgaven. Max Slotboom biedt zichzelf weer aan als kascommissie zoals voorgaande jaren. Hij keurt de boekhouding weer goed.

Bespreking notulen openbare vergadering 19-11-2019; Die agenda bevatte meer dan 25 bespreekpunten. We beperken ons thans tot speerpunten.

Louis Stroek stelt zichzelf voor en geeft uitleg over de Gemeente-app. De heer Stroek is teamleider/projectleider bij de gemeente. Er valt niet veel te presenteren; komende maandag gaat de app de lucht in. Als men een verzoek/klacht indient via de app, dan kan men gelijk zien of er al wat van loopt en wat de status is/wordt en deze telkens volgen via de app. De app kan al gedownload worden in ieders app-store. De eerste maand is een testperiode. De app heet: Mijn Gemeente. Edam-Volendam is nog niet toegevoegd/voor publiek te gebruiken. De app is extra; dus naast de gangbare contactmogelijkheden met de gemeente. Er mist nog e.e.a. maar gaande weg de evaluaties wordt de app nog uitgebreid of aangepast.

Presentatie Boot Marinapark/Hotel Spaander; is vervallen. Betreffend persoon niet meer beschikbaar.

Naschrift: men zal deze presentatie tijdens de volgende algemene vergadering alsnog uitvoeren.

Status diverse werkgroepen:

Verkeer; Rem meldt dat men nog niet begonnen is met het aanpassen van de verkeersborden in Volendam; ondanks toezegging en uitstel. Het verkeersverwijssysteem (matrixborden) zijn in werking gesteld middels een

noodoplossing (Liander is nog steeds vertraagd). Teksten moeten nog wel aangepast worden door de gemeente. ‘Overige’ parkeerplaatsen moet nog worden aangevuld; verder nog wat storing in de sensoren (aantallen parkeerplaatsen kloppen niet helemaal). De heer Otten meldt nog dat de administratieve afhandeling van het bordenplan meer tijd neemt.

Groen; Theo Burger meldt dat hij overleg heeft gehad met de gemeente over het ‘groenbeleid’. Een aantal gekapte bomen zijn herplaatst. De bomen op de Calkoengracht staan ‘in de wacht’ wegens aanwezige kabels. De boom op het einde van de Ventersgracht komt niet terug. (Naschrift; men is begonnen op de Calkoengracht)

Verder is er een schouw geweest aan het Brijkie (stuk braakliggende gebied aan de overkant) met de gemeente. De 1e vier meter zijn dras en daar kan niets aangeplant worden. Jan Veerman wil nog een bemiddelingspoging doen om een ‘opknapplan’ vlot te trekken. Lukt dat niet dan wordt toch overdacht om de ‘media te zoeken’ hierover. Zoals het er nu bij ligt is het geen reclame dat moge duidelijk zijn. (Naschrift; het is nog een troep; er is wel een schutting geplaatst tussen de chaos en de buren)

Veiligheid. De navraag over het opknappen van trappen langs de dijk en het aanleggen van een veilige oversteekplaats op de splitsing Visserstraat/Vincentiusweg, wordt door de gemeente steeds beantwoord met: daar zijn we mee bezig. De heer Otten gaat hier een rol op zich nemen. Hij wil als projectleider een ‘rondje’ doen. De heer Burger geeft nog wat uitleg; afspraak volgt.

Max Slotboom meldt nog dat bewoners ook een taak hebben om het veiliger te maken. Diverse openbare stoepen staan vol bankjes en bloempotten. Het oogt mooi en gezellig maar voetgangers zijn dan aangewezen op de openbare weg en dat is niet overal even veilig. Een mooie taak voor de handhaving om hier wat mee te doen.

Tom Schilder snijdt nog even de overvallen van de laatste tijd aan. Er wordt uitgelegd dat het verlichtingsnet in de Oude Kom nog onder de loep ligt. Het elektraschema is zoek bij de gemeente of anders gezegd daarin zie je door de bomen het bos niet meer. Aanpassingen zullen nog volgen m.b.t. extra verlichting. Een tijdspad is er nog niet. De heer Veerman meldt dat er diverse buurtapps zijn waar inwoners zich kunnen aanmelden; dan ben je direct op de hoogte van nieuws/calamiteiten in je wijk.

Verfraaiing viaduct: Theo Burger meldt dat de ‘bevrijdings-poster’ is aangebracht onder het viaduct. Het ziet er prachtig uit. De heer Burger gaat nog wat schilderwerk uitvoeren ter verfraaiing. De havenpalen en verlichting zijn nog niet aangebracht door de gemeente. Of het haalbaar is voor 5 mei is dan nog de vraag. (Naschrift: De heer Burger gaat heeft het schilderwerk inmiddels uitgevoerd). De gemeente zal daarna hopelijk volgen; de verlichting bleek niet besteld en de palen moeten nog uit de haven getrokken worden. De heer Otten gaat er werk van maken.

Rondvraag.

E. Schokker en T. Schilder stellen nog wat vragen over Winterwonderland. De Wijkraad Oude Kom gaat hier geen partij in zijn. Wel adviseren we een bewonersavond te organiseren. Men realiseert zich niet dat de Oude Kom dan 10 weken verstopt zit/de buurt niet bereikbaar is. Ook kan de markt dan niet staan. We zijn allen benieuwd naar het Plan van Aanpak van de organisatie.

Rem vraagt zich af of het verbodsbord inzake parkeren voor campers, achter de Amvo, niet terug moet. Verder staat het personeel van Spaander ‘in de wijk’ terwijl men had gezegd dat die achter Spaander zouden parkeren. Hierop is thans geen antwoord. Op de Zeestraat staan ook steeds campers. Ter overdenking; campers zijn ook vervoersmiddelen van toeristen; het zijn geen bussen. Ze staan meestentijds niet

te kamperen. Een vraagstukje voor de gemeente hoe deze ‘overlast’ beperkt kan worden. Ze nemen vaak wel meerdere parkeerplaatsen in beslag.

Nick Doevendans stelt voor een lijstje met ‘tips over veiligheid’ op de site van de Wijkraad Oude Kom te plaatsen. Hij maakt een opzetje.

Jan V. vraagt hoe de regelgeving is m.b.t. RBB (woningen verhuren als bed en breakfast). Dit geeft namelijk een enorme overlast en verpaupering in de wijk m.n. het Doolhof. De heer E. Schokker (betrokken bij de gemeenteraad) meldt dat er een motie is ingediend over het te voeren beleid bij de raad. Men meende dat de gemeente het beleid van Amsterdam zou volgen maar de gemeente blijkt geen beleid te volgen/te hebben. Het huidige beleid moet dus ge-update worden/herzien worden.

De heer J. Karhof vraagt nog wat de presentatie over de boot achter Spaander inhoudt. Dat is nog niet bekend en De Wijkraad wacht ook in spanning een presentatie af.

De heer T. Schilder (voorheen medewerker gemeente) vraagt wie ons aanspreekpunt is. Hiervoor kan men het mailadres van de Wijkraad Oude Kom gebruiken (zie onze site). De volgende openbare vergadering is in juni (naschrift: met een slag om de arm); er volgt een ‘participatieverzoek’ aan de wijkraad meldt de heer Schilder: via de mailbox. Spannend. We wachten het af. Als alles goed gaat kunnen we hier in de volgende vergadering meer over vertellen.

Voorzitter sluit de vergadering en dankt iedereen voor zijn inzet.

wijkraadlogo-u238