Vragen en antwoorden

Burgemeester & Wethouders Gemeente Edam-Volendam
t.a.v. Nathalie du Mortier
Postbus 180
1130 AD Volendam

Volendam, 17 juni 2020

Betreft: Voortgang actiepunten Oude Kom Volendam

Geachte college,

Sinds onze oprichting in december 2016, behartigt de Wijkraad Oude Kom Volendam de belangen van de circa 3600 bewoners van deze wijk. Onze doelstelling daarbij is het handhaven, in stand houden en vergroten van de leefbaarheid voor de inwoners van de oude kom.

Nu onze Wijkraad al ruim 3 jaar actief is, hebben er recent een aantal wijzigingen in ons bestuur plaatsgevonden. Een aantal bestuursleden, waaronder onze voorzitter, hebben zich teruggetrokken. Gelukkig hebben een aantal jongere inwoners van de oude kom hun plaats ingenomen in ons bestuur. Op onze laatste openbare vergadering op 10 maart 2020 zijn zij toegetreden tot ons bestuur.

Met ons vernieuwde bestuur willen wij graag een frisse start maken. Daarom willen wij uw college graag informeren over de diverse projecten waar wij als Wijkraad nu mee bezig zijn. Dat kan niet zonder hulp en medewerking van uw gemeente. Daarom willen wij ook graag van u vernemen hoe de gemeente deze projecten oppakt.

Hieronder volgt eerst een opsomming van de diverse projecten. Verderop in deze brief gaan wij daar verder op in:

1. Regulier onderhoud Oude Kom;
2. Oversteek ter hoogte van de Visserstraat;
3. Fietsenstalling hoek Edammerweg/Hein Tuijpstraat/Meerzijde;
4. Verkeersborden Oude Kom;
5. Parkeerbeleid Oude Kom;
6. Trappen onderlangs de Dijk;
7. Participatietraject Julianaweg;
8. Verlichtingsplan Oude Kom.
9. Vuilnisbakken


1. Regulier onderhoud/werkzaamheden Oude Kom

Bij diverse zaken waar wij tegenaan lopen, zoals het terugplaatsen van bomen en aanpassing verkeersonveilige situaties, wordt door uw gemeente regelmatig doorverwezen naar groot onderhoud van de betreffende straat. Als Wijkraad hebben wij daar begrip voor. Echter, wij zouden graag van de gemeente een overzicht ontvangen van het geplande groot onderhoud van de straten in de Oude Kom. Op onze openbare vergadering van 10 maart jl. bevestigde de heer Otten,

coördinator op de Afdeling Openbare Werken, dat uw gemeente bezig is met het opstellen van een dergelijke planning. Zoals, in de vergadering toegezegd zouden wij deze planning graag ontvangen.

Dit geeft ons enerzijds duidelijkheid wanneer bepaalde werkzaamheden worden uitgevoerd, en anderzijds weten wij wanneer er van de Wijkraad en de bewoners gevraagd kan worden om input te leveren op de plannen.

Vraag:

Kan de gemeente ons een planning groot onderhoud van de straten in de oude kom toesturen?

2. Oversteek ter hoogte van de Visserstraat

Als Wijkraad zetten wij ons in voor een veilige oversteek vanuit de Visserstraat naar het naastgelegen parkje. Veel (oudere) inwoners maken gebruik van deze looproute richting de oude kom. Maar bewoners die gebruik maken van een rollator, kunnen de Visserstraat niet veilig oversteken. Niet alleen de Wijkraad vraagt hier aandacht voor, maar ook de Seniorenraad Volendam en de KBO vragen hier sinds 2008(!!) aandacht voor deze onveilige oversteek. Als Wijkraad hebben wij hier ook een voorstel voor aangedragen, zie https://wijkraadoudekom.nl/veilig-oversteken-in-de-visserstraat/.

Onlangs is het schelpenpad in het parkje vernieuwd. Wij hopen dat de gemeente daar een mooi vervolg aan kan geven met een veilige oversteek van de Visserstraat.

Vraag:

Wanneer gaat de gemeente de oversteek van de Visserstraat aanpakken?

3. Fietsenstalling hoek Edammerweg/Hein Tuijpstraat/Meerzijde

Onze Wijkraad heeft het initiatief geopperd om op de hoek van de Edammerweg/Hein Tuijpstraat/Meerzijde een fietsenstalling te creëren. Wij hebben dit aan u voorgelegd. Maar dit plan werd door uw afgewezen, omdat er geen draagvlak voor zou zijn onder de ondernemers in de buurt.

Naar aanleiding van uw brief hebben wij navraag gedaan onder de ondernemers en enkele bewoners. Onze conclusie is dat er wel draagvlak is. Uiteindelijk heeft één ondernemer hier negatief op geantwoord. Dit initiatief sluit aan bij de doelen uit het verkeersplan 2018, waarin is opgenomen dat er meer behoefte is aan parkeerplaatsen voor fietsen in het centrum van Volendam.

Als bijlage hebben wij ons buurtonderzoek toegevoegd.

Vraag: Staat de gemeente open voor het initiatief voor het plaatsen van een fietsenstalling op de hoek van de Edammerweg/Meerzijde?

4. Verkeersborden Oude Kom;

Al geruime tijd zijn wij bezig met het aankaarten van onjuist geplaatste verkeersborden in de oude kom. Naar aanleiding daarvan heeft de gemeente een inventarisatie gedaan van alle verkeersborden in de oude kom. Daaruit is gebleken dat er een hoop verkeersborden verkeerd geplaatst zijn. De gemeente heeft hiervoor een plan van aanpak opgesteld om de bebording op orde te krijgen. In november 2019 hebben wij hierop een toelichting gekregen, waarna over zou worden gegaan tot uitvoering. Echter tot op heden is er nog niet gestart met de werkzaamheden.

Vraag:

Wanneer wordt daadwerkelijk gestart met de aanpassing en opschoning van de verkeersborden?

5. Parkeerbeleid Oude Kom;

Eind 2019 is de parkeerverordening door de gemeenteraad opnieuw vastgesteld. Hierin zijn een aantal wijzigingen opgenomen die grote impact hadden en hebben op de bewoners van de oude kom. Wij betreuren ten zeerste dat er geen participatie heeft plaatsgevonden bij het wijzigen van de parkeerverordening en dat de gemeente geen visie op het parkeren in de gemeente vooraf heeft vastgesteld.

Vraag:

  1. a. Is er een visie op parkeren/mobiliteit, waarin ook alternatieve maatregelen staan beschreven om de parkeerdruk te verlagen, vastgesteld?
  2. b. Zo nee, is de gemeente bereid in de nabije toekomst een visie op te stellen en alternatieve maatregelen (bijv. betaald parkeren) te onderzoeken?
  3. c. Zijn er plannen voor het creëren van extra parkeerplaatsen?

6. Trappen onderlangs de Dijk;

Bij een schouw in de oude kom is gebleken dat diverse trapopgangen naar de dijk in zeer slechte staat verkeren. Deze trappen dienen hersteld te worden. Dit hebben wij al een aantal keren aangegeven bij de gemeente en hoogheemraadschap. Zowel de gemeente als hoogheemraadschap geven aan dat zij hiervoor niet verantwoordelijk zijn. Tijdens onze openbare vergadering heeft de heer Otten toegezegd om over de verantwoordelijkheid meer duidelijkheid te verschaffen. Tot op heden hebben wij nog geen antwoord gekregen.

Vraag:

  1. a. Wie is er verantwoordelijk voor het onderhoud van deze trappen?
  2. b. Wanneer gaat het onderhoud plaatsvinden?

Vraag 7.

Op 14 mei 2020 is in de gemeenteraad een themabijeenkomst gehouden over de reconstructie van de Julianaweg. De raad is door het projectteam bijgepraat over het proces en de stand van zaken. Onderdeel van deze presentatie was een toelichting op het participatietraject. Wij zijn tevreden met dit voorgestelde participatietraject waarbij veel partijen de kans krijgen hun stem te laten horen. Echter is het duidelijk wanneer dit traject gaat starten.
Vraag:
a. Wanneer start het participatietraject voor de Julianaweg?
b. Heeft de huidige Coronacrisis invloed op dit traject?
8. Verlichtingsplan Oude Kom.
Er komt een nieuw verlichtingsplan voor de oude kom. Samen met dhr. Schaafsma heeft de wijkraad al een schouw gelopen, waarbij meerdere slecht verlichte plaatsen in kaart zijn gebracht. Er is een proefopstelling van zes verschillende armaturen op de lantaarnpalen op de Schippersgracht geplaatst. Deze zijn op 19 juni 2019 geplaatst.
Vraag
a. Wanneer en hoe wordt besloten welke armatuur de voorkeur heeft.
b. Wanneer worden wij uitgenodigd voor de toegezegde evaluatie van het
verlichtingsplan oude kom.

9. Vuilnisbakken
Veel vuilnisbakken in de oude kom zijn tegenwoordig heel vies en beschadigd. Daarnaast staan er zeker gezien de bezoekingsgraad van toeristen en inwoners heel weinig vuilnisbakken in de oude kom. Via http://wijkraadoudekom.nl/vuilnisbakken/
hebben wij hier al aandacht voor gevraagd.
Vraag:
Afsluiting
a. Wanneer worden de huidige vuilnisbakken grondig schoongemaakt en/of vervangen?
b. Is het mogelijk om de vuilnisbakken vaker grondig schoon te maken?
c. Is er een mogelijkheid om vuilnisbakken te plaatsen op de volgende plekken i.v.m.
looproutes van toeristen en inwoners:
• Bij de brug tussen de Schippersgracht en Meergracht
• Bij de brug tussen de Stationsstraat en Edammerweg
• Nabij het “Gele Bruggetje” bij het Doolhof

Bijlage 1: Onderzoek draagvlak ondernemers fietsenstalling Edammerweg/Meerzijde

Er is mij gevraagd om namens de wijkraad te inventariseren hoe de winkeliers tegenover de inrichting van een fietsenstalling op de plaats van de huidige 2 parkeerplaatsen naast de winkel van Sisters aan het begin van de Edammerweg. Op 17 april 2020 heb ik een rondje gelopen langs enkele winkeliers en hiervan bij deze een verslag met hun visie op de herinrichting, de door de winkeliers voorgestelde opties en aanbevelingen om tot een leefbaarder en aantrekkelijker winkelgebied Edammerweg te komen.

Interview ondernemers

Talicha, geeft aan dat zij de herinrichting volledig zien zitten, met de kanttekening dat zij ook graag ruimte willen maken voor het parkeren van scooters. De door buurvrouw Angelique voorgestelde verbreding van het trottoir met ongeveer 40 centimeter waarbij deze dan tevens ononderbroken doorgetrokken dient worden van de Pearl tot Sjaakie’s cafe’ wordt door hen volledig ondersteund.
Bodyfit, eigenaresse Angelique geeft aan dat na het afsluiten van het “buurtje” er tevens mogelijkheden gecreëerd kunnen worden voor een fietsenstalling op de hoek Calkoengracht- Stationsstraat ter hoogte van het “groene penhuisje” hier staan nu meestal fietsen “wild” gestald. Enige orde is hier ook op zijn plaats. Tevens spreken wij hoe we de situatie tijdens het verlaten van het bruggetje vanuit de Stationstraat naar de Edammerweg kunnen verbeteren. Mogelijk kan er een klein stukje verhoogd trottoir gerealiseerd worden met de aantekening dat het bruggetje wel makkelijk toegankelijk blijft voor gebruikers van een rollator cq rolstoel. Tijdens het gesprek komt ook ter sprake dat de mogelijkheid tot het realiseren van parkeerplaatsen aan de slootkant van de Meerzijde wat haar betreft onderzocht dient te worden en een verfraaiing van de opgang naar de dijk ter hoogte van café Centraal lijkt haar nu de nieuwbouw aldaar gereed is ook op zijn plaats.
Lingeriehart, Sharon ondersteund voorgaande initiatieven ook en komt tevens met de opmerking dat het allermooiste scenario zou zijn als de Calkoengracht een metertje smaller gemaakt zou worden en er meer ruimte om te parkeren, wandelen en fietsen zou komen. Aangaande de presentatie van de door de wijkraad voorgestelde herinrichting merkt zij op dat de invulling van de bomenheg aan de achterzijde van de fietsenstalling wat haar betreft achterwege mag blijven, zij voorziet hier een afsluiting van de toegang tot dit deel van de Edammerweg en geeft aan dat er toch wel een significant aantal mensen gebruik maakt van de mogelijkheid om via deze opgang naar de Edammerweg te komen. Tevens geeft zij aan dat de huidige rommelige situatie aangaande de gestalde fietsen en scooters veelal veroorzaakt word door de werknemers van lunchroom “de Lunch” aan de haven. Misschien kunnen de geplande fietsnietjes onder aan de dijk verlichting brengen in deze situatie.
Sisters, de meiden van Sisters zitten al een tijdje te wachten op realisatie van de voorgestelde plannen en kunnen niet wachten tot het eindelijk zover is. Zij geven aan dat het op dit moment een rommeltje is en dat het geen ideale parkeerplaats is, er is al snel kans op schade door de vele fietsen en het is tevens voor het stallen van fietsen ook geen ideale locatie daar men vaak vele fietsen opzij dient te zetten alvorens men bij het ophalen van de gestalde fiets weer op de Edammerweg kan komen.
The Crown Kids, moeder en dochter geven te kennen nieuw te zijn in de buurt (zij zijn sinds 2 weken geopend) en derhalve niet echt bekend met de situatie in de buurt. Na enige uitleg en een gesprekje ondersteunen zij het voorstel volledig.
Banketbakkerij Zwarthoed, eigenaresse geeft in eerste instantie aan dat zij het totaal niet ziet zitten om de 2 parkeerplaatsen op te heffen, daar zij en haar gezinsleden veelvuldig gebruik maken van deze plaatsen. Het in een eerder stadium met de overige winkeliers besproken mogelijkheid om aan de slootkant van de Meerzijde parkeerplaatsen te realiseren met een half uurs regime doet haar echter van mening veranderen. Dit lijkt haar wel een heel goed idee, hier kan zij zich zeker in vinden en de mogelijkheid om ook op de Meerzijde een half uur te parkeren zal het voor haar klanten veel aantrekkelijker maken om gebak af te halen met de auto (dit doe je namelijk niet op de fiets). Ook zij vindt het op deze manier niet onoverkomelijk om de voorgestelde fietsenstalling te realiseren.

Conclusie: Uit de gesprekken met de winkeliers blijkt dat zij voorstander zijn van het creëren van een fietsenstalling aan het begin van de Edammerweg, zij zijn zich ervan bewust dat dit ten koste gaat van 2 parkeerplaatsen maar zien ook in dat het mobiliteitsgedrag van hun klanten aan het veranderen is.

Tevens zijn zij dezelfde mening toebedeeld als die van de bewoners dat het her en der plaatsen van fietsen in de druk bezochte oude kom leidt tot een onnodig rommelig geheel welk vaak tot gevolg heeft dat er knellende situatie ontstaan waarbij voetgangers en het overige verkeer in het gedrang komen.

Tevens hebben de bewoners van de oude kom talloze malen in gesprekken met de gemeente aangegeven dat zij graag zien dat er een ononderbroken trottoir van de Julianaweg naar de Brugstraat gerealiseerd word, uit de voorgaande gesprekken blijkt dat ook de winkeliers dit initiatief steunen maar dat zij tijdens gesprekken met de gemeente een afwijzing hebben gekregen voor de door hen voorgestelde herinrichting van de stoepen voor hun winkels. Zij zien een aaneengesloten stoep als een meerwaarde voor het winkelcomfort van hun klanten, wij als een stukje veiligheid en orde en overzicht in onze wijk. Laten we samen kijken of we de gemeente kunnen overtuigen dat de fietsenstalling en het trottoir zeker draagvlak hebben bij de bewoners alsmede de winkeliers en dat beide projecten zullen bijdragen aan de veiligheid het winkelcomfort en de leefbaarheid binnen de oude kom.

wijkraadlogo-u238